U nás jsou Vaše data v bezpečí

Poučení o právech subjektu zpracování osobních údajů

Důvody zpracování osobních údajů

U nás jsou Vaše data v bezpečí

Poučení o právech subjektu zpracování osobních údajů

Důvody zpracování osobních údajů

Identifikační údaje zpracovatele resp. správce osobních údajů

B4B INKASSO s.r.o., Kollárova 1653/2b, Podlesí, 736 01 Havířov, IČO: 267 94 845 (dále jen „Společnost“) je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) především zpracovatelem, avšak v některých případech i správcem Vámi poskytovaných osobních údajů, na kterého se můžete obracet v případě dotazů či nesrovnalostí se zpracováním osobních údajů. Společnost poskytuje služby v oblasti řešení a správy pohledávek a k této činnosti využívá další zpracovatele, kteří vykonávají dohlídku v místě bydliště/sídla dlužníka.

Důvody zpracování osobních údajů

Podle čl. 6 obecného nařízení o ochraně osobních údajů je zpracování osobních údajů zákonné, pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek:

 1. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů
 2. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 3. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje
 4. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
 5. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce
 6. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného Správce či třetí strany

Naše společnost zpracovává největší objem osobních údajů jako Zpracovatel při řešení a správě pohledávek na základě pokynů Správce (věřitele pohledávky). Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je nedodržení podmínek smlouvy, jejímiž smluvními stranami je subjekt údajů a Správce, a udělení souhlasu od subjektu údajů není zapotřebí.

Jaká práva máte v pozici subjektu zpracování

 1. Právo na informace

  Podle článku 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo požadovat od Správce přístup k informacím o Vás, neboli k Vašim osobním údajům, které Správce zpracovává.

 2. Právo na přístup

  Podle článku 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo získat od Správce potvrzení o tom, jestli zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud jsou Vaše osobní údaje opravdu zpracovávány, máte právo k nim získat přístup.

 3. Právo na opravu

  a. Podle článku 16 obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo požadovat po Správci opravu osobních údajů, které se Vás týkají.

  b. Správce musí tuto opravu učinit bez zbytečného odkladu

  c. Máte právo také na doplnění neúplných osobních údajů, popřípadě poskytnutí dodatečného souhlasu.

 4. Právo na výmaz (být zapomenut)

  Podle článku 17 obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal Vaše osobní údaje, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

  Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány

  odvolal/a jste udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování

  vznesl/a jste námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo jste vznesl/a námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů

  Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně

  Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje. To, co je uvedeno výše, se neuplatní, pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné:

  • pro výkon práva na svobodu projevu a informace
  • pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pokud by jím byl Správce pověřen
  • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví
  • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů
  • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 5. Právo na omezení zpracování

  Podle článku 18 obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo na to, aby Správce omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů:

  • pokud byste popíral/a přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost Vašich osobních údajů ověřit;
  • zpracování je protiprávní a Vy byste odmítl/a výmaz Vašich osobních údajů a žádal/a byste místo toho o omezení jejich použití;
  • Správce již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, avšak Vy byste je požadoval/a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • vznesl/a-li byste námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

  Pokud bylo zpracování omezeno podle bou výše, mohou být tyto Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého jejího členského státu.

 6. Oznamovací povinnost Správce ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

  Podle článku 19 obecného nařízení o ochraně osobních údajů Správce má povinnost oznámit jednotlivým příjemcům Vašich osobních údajů, jimž byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, že došlo k opravě, výmazu nebo omezení zpracování provedené v souladu s článkem 16, čl. 17 odst. 1 a článkem 18, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce Vás informuje o těchto příjemcích, pokud to Vy požadujete.

 7. Právo na přenositelnost osobních údajů

  Podle článku 20 obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl/a Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce, kterému jste osobní údaje poskytl/a, bránil.

  Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle odstavce a. máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

  Toto právo nelze uplatnit na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen. Taktéž jím nesmí být omezeno právo jiné osoby.

 8. Právo vznést námitku

  Podle článku 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce Vaše osobní údaje dále nebude zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 9. Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování

  Podle článku 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

  To neplatí, pokud je rozhodnutí:

  • nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem;
  • povoleno právem Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu Vašich práv a svobod a oprávněných zájmů;
  • založeno na Vašem výslovném souhlasu.

 10. Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů

  Z článku 34 obecného nařízení o ochraně osobních údajů vyplývá, že pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení Vašich osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, má Správce povinnost Vám toto porušení bez zbytečného odkladu oznámit.

  Oznámení podle předchozího odstavce se však nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek:

  • Správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita, zejména taková, která činí tyto Vaše osobní údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je například šifrování;
  • Správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro Vaše práva a svobody podle odstavce výše se již pravděpodobně neprojeví;
  • vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí.

Jak můžete tato práva uplatnit?

 1. Právo podat stížnost k dozorovému úřadu

  Podle článku 77 obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo, aniž by byly dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno některé z ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

  Tímto dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

  Dozorový úřad, kterému byla Vaše stížnost podána, Vás informuje o pokroku v řízení stížnosti a o jeho výsledku, jakož i o možnosti soudní ochrany podle článku 78 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 2. Právo uplatnit Vaše práva v pozici subjektu zpracování u Správce

  Pro uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na Vašeho věřitele (Správce osobních údajů) na jeho veřejně dostupných kontaktních údajích. Pokud tyto údaje neznáte, můžete se obrátit na naši společnost písemně nebo elektronickou poštou a kontakty Vám sdělíme. Na Vaše písemné žádosti bude reagováno v souladu s čl. 12 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů bez zbytečného odkladu, zpravidla nejpozději do jednoho měsíce od jejich obdržení.

Kontakty na naši společnost: B4B INKASSO s.r.o., Kollárova 1653/2b, 736 01 Havířov – Podlesí, mail: gdpr@b4b-inkasso.com

© 2024 B4B INKASSO. Všechna práva vyhrazena.
Webdesign a kód od jantomasek.cz

Telefonický hovor

Vymáhání provádí školení operátoři s dlouholetou praxí v inkasu pohledávek

Upomínky

Po celou dobu vymáhání je dlužník informován o svém závazku písemně

Osobní návštěvy

Máme vlastní tým inkasních inspektorů, rozmístěných po celé ČR

on-line náhled

Po celou dobu vymáhání máte informace o průběhu k dispozici

Platba

Závazek je možné uhradit najednou nebo ve splátkách